Termeni generali

Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului www.intarafagarasului.ro (denumit în continuare site-ul) stabilesc care sunt condiţiile în care orice persoană poate accesa acest site şi serviciile oferite prin intermediul site-ului. Aceşti Termeni şi Condiţii au valoarea unei convenţii încheiate între Asociaţia PROCULT Margineni, în calitatea sa de deţinător şi administrator al site-ului şi de furnizor al serviciilor www.intarafagarasului.ro, şi orice persoană care accesează site-ul sau care doreşte să utilizeze serviciile www.intarafagarasului.ro. Neacceptarea acestor Termeni şi Condiţii ori a oricărei prevederi din acestea atrage obligaţia persoanei respective de a înceta de îndată accesarea site-ului şi utilizarea serviciilor acestuia.

Protecţia datelor personale

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, As Procult Margineni va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopuri specificate, datele personale furnizate de către Utilizatori.

Utilizatorii sunt informaţi atunci când datele personale furnizate de către ei sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime, de către Procult Margineni, a serviciilor pe internet, a serviciilor de reclamă, marketing şi publicitate şi a serviciilor de statistică. La categoria dedicată Utilizatorilor, aceştia furnizează date personale şi pentru a beneficia de serviciile oferite de către AS PROCULT MARGINENI.

Materialele şi informaţiile accesibile

Conţinutul, design-ul, elementele de grafică, sursele tehnice ale tuturor serviciilor şi facilităţilor prezente şi viitoare, cu excepţia cazului în care este menţionat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar şi orice alt material, transmis sub orice forma de şi/sau către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere etc.) aparţin AS. PROCULT MARGINENI şi reprezintă Conţinutul site-ului.
Conţinutul site-ului poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale prin afişare pe ecranul unui computer personal sau a unui alt dispozitiv electronic de afişare a unei pagini web şi/sau prin imprimare/descărcare, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective.
Orice utilizare a Conţinutului site-ului de către terţe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres şi prealabil al PROCULT MARGINENI şi în condiţiile stabilite în mod exclusiv de către PROCULT MARGINENI. Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuţia parţială, integrală sau modificată, facută pe un site de internet sau în orice altă parte, a Conţinutului site-ului sau a oricărei părţi a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal şi necomercial. AS PROCULT îşi rezervă dreptul de a acţiona în instanţă orice persoană şi/sau entitate care încalcă prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a Conţinutului site-ului în orice scop altul decât cel personal pot fi facute la: contact@intarafagarasului.ro.
Orice persoană care expediază în orice mod informaţii ori materiale către site îşi asumă obligaţia de a nu prejudicia drepturile de autor precum şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care o terţă persoană le-ar putea invoca în legatură cu materialele şi informaţiile transmise către site, iar persoanele care expediază în orice mod informaţii ori materiale înţeleg şi acceptă că încălcarea acestei obligaţii nu poate angaja în nici un mod răspunderea PROCULT MARGINENI, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Limitarea răspunderii

AS. PROCULT MARGINENI va face toate eforturile pentru a asigura acurateţea şi corectitudinea informaţiilor cuprinse în site şi va încerca să coreze erorile şi omisiunile cât mai repede posibil.
În mod expres, Utilizatorii site-ului sunt de acord să exonereze de răspundere AS PROCULT pentru orice acţiune judiciară sau extrajudiciră, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a site-ului. În caz de forţă majoră, echipa PROCULT este exonerată total de răspundere. Cazurile de forţă majoră includ, dar nu se limitează la: erori de funcţionare ale echipamentului tehnic al PROCULT, lipsa funcţionării conexiunii la internet, lipsa funcţionării conexiunilor de telefon, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, etc.
Utilizatorii sunt de acord să protejeze şi să asigure PROCULT de şi împotriva oricăror cereri, pretenţii, acţiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără niciun fel de limitare, onorariile avocaţilor), cheltuieli, judecăţi, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligaţii rezultate sau relaţionate cu orice altă acţiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea serviciilor www.intarafagarasului.ro.

Modificarea Termenilor şi Condiţiilor

PROCULT are dreptul de a modifica oricând şi în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni şi Condiţii fără nicio notificare prealabilă şi fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate faţă de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin şi necondiţionat de către Utilizatorii site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilităţi oferite de wwwintarafagarasului.ro intervenită oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligaţia respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului şi/sau utilizarea în orice mod a serviciilor site-ului.

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile şi obligaţiile Utilizatorilor site-ului şi ale PROCULT, prevăzute de Termeni şi Condiţii, precum şi toate efectele juridice pe care le produc Termenii şi Condiţiile vor fi interpretate şi guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii şi Condiţiile va fi soluţionat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul vor fi soluţionat de către instanţa judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului Sibiu.Mesaje din zonă:

Procult Mărgineni prin proiectul său a adus un beneficiu major în dezvoltarea
și promovarea zonei noastre din punct de vedere turistic.
Casa Nică - Sebeș, Aurel Vieru

Proiectul Asociației Procult Mărgineni de promovare a zonei este util, a adus multiple beneficii zonei din punct de vedere turistic
cât și din punct de vedere social prin strângerea unor fonduri pentru bunăstarea locuitorilor.
Din punct de vedere turistic a fost organizat Festivalul Narciselor, în 2019, și a sasea ediție a Festivalului Păstrăvului Făgărășan,
participând un număr mare de turiști precum și locuitori ai Țării Făgărașului, acestea fiind adevarate succese.
De asemenea prin Asociatia Procult Mărgineni se organizează anual Sărbătoarea Fii Satului,
în cadrul căreia se desfășoară nenumărate activități colective și de promovare a tradițiilor zonei.
Turiștii sunt atrași de astfel de evenimente precum și locuitorii Țării Făgărașului.
Mult succes în activitățile care vor urma.
Borcoman Radu - Hotel Bulevard Făgăraș

Mulțumim Procult Mărgineni, pentrul ajutorul acordat în promovarea și dezvoltarea turismului în zona Șinca Veche.
Confort Moroșanu ȘincaFlag Counter